Föreningsstämma och årsredovisning

Föreningens årsredovisningar är tillgängliga för föreningens medlemmar i samband med kallelsen till den årliga föreningsstämman.

Årsredovisningen presenteras för stämman som bland annat fattar beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsstämman fattar även beslut om arvoden för förtroendevalda och väljer styrelseledamöter, ordförande, revisorer och valberedning.

Inför föreningsstämman kan medlemmar lämna in förslag om förbättring av den yttre och inre miljön, trivselfrågor med mera. Ärendet ska anmälas skriftligt till styrelsen före februari månads utgång.

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019